Visi nariai dating sites lietuviu

Tačiau karo baigtis neatnešė Lietuvai laisvės ir reikėjo galvoti apie tolesnį gyvenimą svetur.

„Apie metus laiko klajoję pabėgėliai, karui pasibaigus, buvo faktiškai priversti telktis stovyklose, kuriose karo nugalėtojų karinės administracijos ir tarptautinės labdaros organizacijos užtikrino jiems saugumą ir bent minimalų materialinį aprūpinimą.

Renhofo pilis dažnai tampa diplomatų, politikų, menininkų ir mokslininkų iš Vokietijos ir Lietuvos susitikimo vieta. 15 asmenų sudaro Tarybą, ją renka visi nariai balsuodami.

visi nariai dating sites lietuviu-39

Lietuviai stovyklų gyvavimo metais steigė švietimo ir kultūros įstaigas, jaunimo organizacijas, profesines sąjungas, organizavo bažnytinį religinį gyvenimą, steigė šokių ir dainų ansamblius. į Hanau suvažiavę Vokietijoje gyvenančių lietuvių tremtinių atstovai įkūrė Lietuvių tremtinių bendruomenę (LTB). Bartusevičiaus, ši organizacija rūpinosi visais tremtinių reikalais: saugojo gerą lietuvių vardą, kovojo su negerovėmis stovyklose, tvarkė švietimą, padėjo mokytis profesijos bei specialybės, organizavo kultūrinį gyvenimą, talkino tremtinius globojančioms įstaigoms. ir vėliau atsirado galimybių emigruoti ir į tolimus kraštus (Kanadą, JAV, Australiją, Pietų Amerikos šalis). Buvo iškelti du pagrindiniai tikslai: išlaikyti lietuvybę ir kovoti dėl Lietuvos nepriklausomybės. VLB taryba ir valdyba ne kartą kreipėsi į Europos Parlamentą, krašto vyriausybės ir parlamento narius prašydamos paremti Lietuvos pastangas.

Vokietijoje atsidūrę lietuviai gana greitai suprato, kad, norint išlaikyti tautinę tapatybę, reikia visus juos jungiančios organizacijos, turinčios bendrus tikslus. Siekdami aiškesnio ir saugesnio savo ir vaikų gyvenimo, iš Vokietijos lietuviai pasklido po įvairius kraštus. Bartusevičiaus, pasiliko apie 8000 lietuvių, daugiausia vyresni ir silpnesnės sveikatos žmonės. Siekdami atkreipti vokiečių visuomenės dėmesį į Lietuvą, Vokietijos lietuviai rengė demonstracijas, mitingus ir minėjimus, Vokietijoje lankantis aukštiems Sovietų Sąjungos pareigūnams rengė protesto akcijas.

Po apylinkių stogu organizuojamos šeštadieninės mokyklėlės. Taryba renka savo prezidiumą, kurį sudaro 3 asmenys, taip pat VLB valdybą, kuri susideda iš 5 asmenų, Garbės teismą, kontrolės komisiją, 4 atstovus į Vasario 16-osios gimnazijos kuratoriją ir 7 asmenis į Vasario 16-osios gimnazijos fondą bei 5 asmenis į Pasaulio lietuvių bendruomenės Seimą. Tačiau džiugina tai, kad į bendruomenės veiklą vis labiau įsitraukia naujieji atvykėliai.

Paklaustas apie tai, ką bendruomenės veikloje dar reikėtų tobulinti ir kas dabar džiugina, bendruomenės pirmininkas pabrėžė pokyčių svarbą ir pasidžiaugė naujųjų atvykėlių įsitraukimu į bendruomenės gyvenimą: „Laikai keičiasi, ir bendruomenė turi keistis. Tai ypač juntama Niurnbergo, Štutgarto, Frankfurto, Hamburgo, Romuvos ir Sarlando apylinkėse.

Tremtiniams-pabėgėliams ėmus sklaidytis po pasaulį, reikėjo naujos lietuvių organizavimosi formos, kuri tiktų ne tik Antrojo pasaulinio karo tremtiniams Vokietijoje, bet ir visai išeivijai. Šios Vokietijos lietuvių pastangos ypač sustiprėjo Lietuvai žengiant laisvėjimo kryptimi.

1990–1991 m., kai Vokietija dar nesiryžo užmegzti diplomatinių santykių su Lietuva, VLB valdyba įsteigė fondą „Pagalba Lietuvai“ ir jo lėšomis išlaikė Lietuvių informacinį biurą, jo vadovui Antanui Račui padėjo užmegzti ryšius su įtakingais Vokietijos politikais.

Šis straipsnis skirtas trumpai apžvelgti, kokia tada buvo lietuvių padėtis Vokietijoje, kaip šioje šalyje kūrėsi mūsų tautiečių organizacijos ir kokia šiuo metu yra Vokietijos lietuvių bendruomenė bei unikali Vasario 16-osios gimnazija Hiutenfelde, 2015 metais mininti 65-ąjį jubiliejų.

Svarbūs istorijos fragmentai Pasak istoriko, sociologo, Lietuvių kultūros instituto (LKI) Hiutenfelde įkūrėjo ir direktoriaus dr. išleido lietuvių egzodo tyrinėjimams itin reikšmingą knygą „Lietuviai DP stovyklose Vokietijoje 1945–1951“, dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą ar šiek tiek po jo Lietuvą palikę emigrantai (daugiausia ūkiniai emigrantai), susibūrę į nemažą grupę Rūro (Ruhr) krašte, plėtojo gana turtingą kultūrinį gyvenimą.

VLB būstinė įkurta išskirtinėje Hiutenfeldo vietoje – Renhofo pilyje, kuri kartu su beveik 5 ha žemės nupirkta, o po kelių dešimtmečių ir atnaujinta įvairiose šalyse (JAV, Kanada, Australija, Vokietija, Šveicarija) gyvenančių lietuvių lėšomis.

Tags: , ,